PL  EN 

Usługi w zakresie projektowania ogólnobudowlanego


W ramach projektowania ogólnobudowlanego Spółka wykonuje usługi dla inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, które należy podzielić na 3 grupy:

1. Przygotowanie inwestycji:
– ocena techniczna i środowiskowa uwarunkowań lokalizacyjnych,
– doradztwo techniczne,
– wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i okresu realizacji,
– uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów,
– uzyskanie map do celów projektowych,
– wykonanie badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,
– uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

2. Projektowanie inwestycji:
– opracowanie koncepcji projektowych inwestycji wraz z wizualizacją,
– wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego,
– pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji środowiskowych w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
– wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
– opracowanie pełnej dokumentacji kosztorysowej,
– wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynierii drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych,
– opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji;
– sprawowanie nadzoru autorskiego;

3. Zastępstwo inwestycyjne, nadzory inwestorskie:
– prowadzenie i przygotowanie postępowań przetargowych,
– wykonywanie wszystkich czynności w imieniu inwestora związanych z realizacją inwestycji,
– sprawowanie nadzorów inspektorskich,
– dokonywanie odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych,
– opracowanie certyfikatów energetycznych,
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
– końcowe rozliczenia inwestycji,
– organizowanie przeglądów gwarancyjnych,
– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych i prowadzenie książek obiektów budowlanych.

 

 

Copyright 2024 © epg-plock.pl      Projekt i wykonanie domena.pl